Privacybeleid

1-Algemeen

Medlineistanbul respecteer de privacy van de bezoekers van de website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk de uitoefenen.

We hebben het hier voortaan altijd over gegevens van jou als klant, als mogelijk toekomstige klant of als andere betrokkene, zoals begunstigde, contactpersoon in een bedrijf, enz.

We raden je aan om deze informatie zorgvuldig te lezen, zodat je goed weet waarvoor wij je gegevens gebruiken.

2-Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor verwerking van de persoonsgegevens is in beginsel een vertegenwoordiger van Medlineistanbul, te bezoeken op de website www.medlineistanbul.be of via het algemene emailadres info@medlineistanbul.be.

3-Verwerking

In het kader van een opdracht of anderszins kan Medlineistanbul een of meerdere van onderstaande gegevens verwerken. Het gaat om:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geslacht
 • (Post)adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailgegevens
 • Overige persoonsgegevens die van belang kunnen zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor opdracht is verstrekt

4-Doel

Het doel is te allen tijde de opdracht of andere afspraak die concreet gemaakt is tussen de relatie en de vertegenwoordiger van Medlineistanbul. Een ander doel kan zijn het ontvangen van een algemene nieuwsbrief waarvoor de betrokkene zich heeft ingeschreven. Tenslotte kan het zijn dat klanten rechtstreeks benaderd worden voor een individueel of collectief (nieuws) bericht/advies. De gegevens worden voor geen ander doel gebruikt dan waarvoor overeenstemming is bereikt. De gegevens worden nimmer doorverkocht of doorgestuurd aan andere partijen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene of zonder dat Medlineistanbul daartoe een wettelijke verplichting heeft. De gegevens kunnen wel binnen Medlineistanbul gebruikt worden door andere vertegenwoordigers.

5-Bewaartermijnen

Als Medlineistanbul  gebruiken wij uw persoonsgegevens als we daarvoor een duidelijk doel hebben. Als wij geen doel meer hebben, verwijderen we de gegevens.

6-Beveiliging

Medlineistanbul heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die Medlineistanbul verwerkt.  Voor de totstandkoming van een behandeling of opdracht kan contact noodzakelijk zijn met een derde.

7-Inzage, verwijderen, overdracht, klachten en vragen

 • Via het algemeen emailadres info@medlineistanbul.be een verzoek worden ingediend om de persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
 • Mocht bezwaar gewenst zijn tegen de verwerking van de persoonsgegevens, kan dit te allen tijde gericht worden aan info@medlineistanbul.be;
 • Mocht een klacht ingediend moeten worden, kan een email verzonden worden aan info@medlineistanbul.be;
 • Alle overige vragen en toelichtingen welke gewenst zijn, kunnen aan het emailadres info@medlineistanbul.be verzonden worden.

Bovenstaande verzoeken worden binnen een redelijke termijn afgewikkeld, doch uiterlijk binnen 2 maanden. Mocht deze termijn om welke reden ook niet haalbaar zijn, wordt betrokkene hierover tijdig geïnformeerd en zal afhandeling binnen 6 maanden na ontvangst van het verzoek worden uitgevoerd.

8-Wijzigingen

Het is mogelijk dat dit privacy statement gewijzigd wordt.

Open chat